TEZ TESLİM SÜRECİ

Tez Savunma Sınavı Öncesi
Tez çalışmasını tamamlamış ve Tez Savunmasına girecek olan öğrenci için danışmanı tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na Sınav Jürisi ve tarihi ile ilgili önerilerinin de bulunduğu bir dilekçe ile başvurulur. Bu dilekçenin önerilen sınav tarihinden en az 30 gün önce EBYS üzerinden enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Dilekçenin ekine; İntihal Raporu, İntihal Raporu Beyannamesi, Transkript ve Karteks eklenecektir.
Sınav jürisi yüksek lisans için en az 1’i kurum dışı olmak üzere 3 (veya 5) kişiden, Doktora jürisi ise 3’ü Tez İzleme Komitesi üyeleri olmak üzere 5 kişiden oluşur ve üyelerin en az 2’si kurum dışından olmak zorundadır. Yedek üyelerin ise biri  kurum içi, biri kurum dışı olmalıdır.
28 Ağustos 2016 tarih ve 29815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinin, sırasıyla 25. Madde 4. Fıkra ve 37. Madde 5. Fıkrası doğrultusunda; tüm Tezli Yüksek Lisans ve Doktora tezi savunma sınavlarından  önce, teze ilişkin intihal yazılım programı raporu ve tez, enstitü tarafından, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal  olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kurulunda görüşülür. O nedenle, anabilim  dalı tarafından enstitüye gönderilen tez savunma dilekçeleri ile birlikte, danışman tarafından hazırlanan ilgili raporun da gönderilmesi  gerekmektedir. 
Tez savunma sınavında öğrenciye tezde düzeltme verilirse, yüksek lisans öğrencisi en fazla 3 ay içerisinde, doktora öğrencisi ise en fazla 6 ay içerisinde tekrar savunmaya girmek zorundadır. Öğrenci bu savunmada da başarısız olursa programdan ilişiği kesilir.
Tez Savunma Sınavı Sonrası
 Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile sınav tutanağı EBYS üzerinden üst yazısı ile enstitümüze gönderilir. Savunmaya giren öğrenci, eğer jüri tarafından düzeltme istenmişse bu düzeltmeleri yaptıktan sonra, tezin bir taslağını Enstitü sekreterliğine üniversitemiz Tez Yazım Kılavuzu doğrultusunda kontrolü için getirir.
Tarafımızca Tez Yazım Kılavuzuna göre kontrol edilen tez çalışmasında, gerekli görüldüğü taktirde şeklen bazı düzeltmeler istenebilir. Bu düzeltmeler de yapıldıktan sonra kapak alınabilir. Öğrenciye tezin ciltlenmesi için kapaklar teslim edilir (Kapaklar için üniversitemiz herhangi bir ücret talep etmemektedir). Tezin Yüksek Lisans için 6 (veya 8), Doktora için ise 8 adet ciltlenmesi gerekmektedir.
Ciltli tezlerle birlikte öğrencinin aşağıdaki belgeleri de hazırlayıp savunma sınavından sonra en geç 1 ay içerisinde enstitü tez işlerine teslim etmesi gerekmektedir.
 
Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu
YÖK’ün sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yaparak Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu doldurup çıktı alabilirsiniz.
Bu forma http://tez2.yok.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
CD, 2 adet 
CD kutusunun sağ üst köşesine YÖK’ten aldığınız referans numarasını yazınız.
Bu CD’nin içerisinde sırasıyla “sadece Özet”, “sadece Abstract” ve “Tezin tamamı” Özet.pdf, Abstract.pdf ve referansnumarası.pdf olarak kaydedilmelidir.
Ciltlenmiş tezlerin hepsinde Jüri ve Enstitü Onay Sayfası ve Etik İlke ve Kurallara Uygunluk Beyannamesi sayfası öğrenci tarafından imzalanmış olmalıdır. Hazırlanan tez ve istenilen bütün belgeler yönetim kuruluna girmek üzere tez işlerine teslim edilir. Yönetim Kurulundan mezuniyet kararı çıkan tezler 15 gün içerisinde öğrenci tarafından tez savunma jürisinde bulunan öğretim üyelerine dağıtılmak üzere teslim alınır.
Öğrenci diplomasını 1 ay içerisinde öğrenci işlerinden imza karşılığında alır.