Özel Öğrencilik

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;

  • En az lisans öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmak,
  • Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmak gerekir.

Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla 15 ECTS kredilik veya iki derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü programların ilkelerine tabidir.
Talebi hâlinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.
Özel öğrencilerin, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden muafiyet talepleri, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.